IRROB.ORG

Start here

ETV LIVE! – Ethiopia Television Online

Background of ETV Ethiopian Television (ETV) is a government-owned television channel introduced to Ethiopia in 1964, during emper…

Source: ETV LIVE! – Ethiopia Television Online

2018 Rose Mass Award

The Reverend Abba Tesfamariam Baraki was the recipient of the 2018 Msgr. Harry A. Echle Award gave at the 27th Annual Rose Mass Event sponsored by the John Carroll Society on March 11, 2018, at the Church of the Little Flower in Bethesda, Maryland, USA. (For more CLICK HERE!)

EBC English News

Rev. Billy Graham’s funeral

Putin’s annual address to Federal Assembly (FULL VIDEO)

ደቂ ቤት ትምህርቲ ልደታ-ማሪያም ዓሊተና

ደቂ ቤት ትምህርቲ ልደታ-ማሪያም ዓሊተናን ፈተውቱን ኣብ ዘሎኹም ሃሊኹም

እዙ ሓፅር መልእኽቲ ብዛዕባ ህልው ኩነታት እቱ ብመንፈስን ብስጋን ኮስኲሱ ዘዕበየና ቤት-ትምህርቲ ልደታ-ማሪያም ዓሊተና ክፅሕፍ ከሎኹ ኩልኻትኩም ፍረ-ልደታን ፈተውታን ዝኮንኩም ትሕዝቶኡ ብህድኣት ኣንብብኩምን ተረድእኩምን ምላሽ ከምእትህቡሉ ብልቢ ብምትእምማን እየ ። ኩልኻትኩም ከምእትፈልጡዎ ቤት-ትምህርቲ ልደታ-ማሪያም ዓሊተና ኣብ እትዮጵያ ንፈለማ ግዘ ዘመናዊ ትምህርቲ ዝተጀመረሉን ናይ ባዕሉ ነዊሕን ፍሉይን ታሪክ ዘለዎ ቤት-ትምህርቲ እንትኸውን ብዙሓት ብደረጃ ዓለም ዝፍለጡ ልቃውንቲ ዘፍረየ ቤት-ትምህርቲ እዩ።

እዙይ ከምዙይ እሉ እናሃለወ ግን ሎሚ ምልስ እልና እንተርእናዮ ብሓቂ ኣብ ዘሐዝን ደረጃ ንረኽቦ ። ብሓፅሩ ብዕድመን ብታሪክን ቀዳማይ ብደቁ ከዓ ሃብታም እናሃለወ እንካብ ኩለን ኣቢያተ-ትምህርቲ ንድሕሪት ዝተረፈን ድኻን ኮይኑ ንረኽቦ ።

ዝኸበራትኩም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ንዙይ ምክንያቱ እንታይኮን ይኸውን እለ እንተሓሰብኩ መልሲ ክረክበሉ ኣይከኣልኩን። የግዳ ባዕለይ መልሲ ክደልየሉ ኣለኒ እለ ሓሰሲበ።

ምናልባት መብዛሕትኹም ከምእትፈልጡዎ ኣነ ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ 8 ዓመት ተማህረሉ መዓረ 12 ዓመት ከዓ ከም መምህርን ኣመሓዳሪን ኮይነ ስለዝሰራሕኩሉ ምናልባት ዚያዳ ዝክሪን ኣፍልጦ ኩነታቱን ከምዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ።

ኣነ ሐዚ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ብቤተክርስቲያን ተላእኸ ኣብ ዓዲ ሆላንድ(Netherlands) ቆሞስ ናይ ሓንቲ ቁምስና ኮይነ እናገልገልኩ እርከብ ብጎናጎኒ ከዓ ንምእመናን ካቶሊካዊያን ካብ እትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሆላንድ እሕግዝ።

እምበኣርከስ ኣብዚ ዘሎኩሉ ዓዲ ንዙ ብመንፈስን ብስጋን ኮስኲሱ ዘዕበየኒ ቤት-ትምህርቲ ልደታ ማሪይም እንታኮን ክገብር ምከኣልኩ እለ ሓሰብኩ። ሓደ መዓልቲ ኣብዛ ዝሰርሐላ ቁምስና ንዝተወሰኑ ሰባት ብዛዕባ ኩነታት ቤት-ትምህርቲ ልደታ ማሪያም ኣፃወትኩዎም ብኡ ብኡ ከዓ ሓደ ግዘ ምሳይ ከይዶም እቲ ቤት-ትምህርቲ ብዓይኖም ክርእዩ ሓተትኩዎም። ንሳቶም ከዓ ፍቓዶም ኮይኑ ዓሚ (2016) ኣብ ጥቅምቲ ዝተወሰኑ ሰባት ምሳይ ናብ ዓሊተና ከዱ። ኩነታት እቲ ቤት ትምህርቲ ምስረኣዩ ከዓ ብጣዕሚ ሓዝኖም። 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እናሃለወ እኩል ቤተ-መፃሕፍቲ፣ ቤተ-ፈተነ የብሉን፣ ኣብ ሽንቲ-ቤት ማይ የለን፣ ቤት-ትምህርቲ ሓፁር የብሉን። ብኩላኩሉ ደረጃኡ ብሓቂ ትሑት ምኲኑ ተዓዝብና።

ምስተመለስና ካልኦት ጎረባብቲ ቁምስናታትን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ኣተሓባብርና ቁሩብ ገንዘብ እተኣካክብና። ኣብዙይ ብፍላይ ከይኣመስገንኩወን ክሓልፍ ዘይደሊ ግዱሳት ደቂ-ኣንስትዮ ከባቢ ዓሊተናን ኣዕሩክተንን ኣብ ሆላንድ ባዕለን ብገንዘበን ናይ ሃገርና ምግቢ ብምድላው ገንዘብ ኣብ ምትእክካብ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይረን እየን። ኩላኩሉ ሓደ 50.000.00 ዩሮ ዝኸውን ኣተኣኻኽብና ።እቲ ገንዘብ ብህፁፅ ልእኽና ሓደ ሓደ ኣገደስቲ ነገራት ከምዝመዓራረዩ ንገብር ኣለና። ንኣብነት ሽንቲ ቤት ተመዓራሪዩ ማይ ከምዝኣትዎ፣ ንቤተ-ፈተነን ንመፃሕፍቲ-ቤት ዝኾና ክልተ ዕብይ ዝበላ ክፍልታት፣ ከምኡውን ሓፁር ቤት ትምህርቲ።

ቀንዲ መልእክተይ እምበእር እዙይ ኣነ ብዓቅመይ ዝከኣልኩዎን ብጣዕሚ ውሱን ዝኾነ ነገር ግን መራኸብን መተኣካከቢ ይኮነልና እል ዝሓሰብኩዎ ስለዝኾነ እዙ ዘዕበየናን እንፈትዎ ቤት ትምህርቲ ልደታ ማሪያም ዓሊተና ደረጃ ዝሓለወን ንዝቅፅሉ ደቅናን ኣሕዋትናን ግቡእ ግልጋሎት ዝህብ ንምግባር ዝከኣልናዮ ፤ መፅሐፍ ዝከኣለ፣ ኮምፒውተር ዝከኣለ፣ ወንበር ዝከኣለ ገንዘብ ዝከኣለ ኮታስ ንቤት-ትምህርቲ ይጠቅም እልና እንሓስቦ ዝኾነ ይኩን ነገር ክነበርክተሉን ክነጠናክሮን ሓደራ ንምባል እዩ ። ኣነ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮን ፈፂመ ዘይርስዖን ሓደ ነገር ኣለኒ።

ኣብ ቤት-ትምህርቲ ልደታ ማሪያም መምህር ኮይነ ዝሰራሕኩለን ዓመታት ከምኡውን ቅድመይ ብልማድ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ናይ ቤት ትምህርቲ በዓል ይክበር ነይሩ.። እቲ 1ይን ቀንዲ ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርቲ ታሕሳስ ሰለስተ ተባህሉ ዝፅዋዕን በብዓመቱ ተምሃሮ ብዓብዪ ሃንቀውታ ዝፅበዩዎ ዝነበሩ በዓል እዩ። እቲ 2ይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዓመት ከም መዛዘሚ ዓመት ዝበዓል በዓል እዩ ነይሩ ። ኣብዘን በዓላት ተምሃሮ ገንዘብ ኣዋፅኦም ኣብዑር ከይተረፈ ብምሕራድ ዓብዪ በዓል ኣዳልዮም ወለዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምምሕዳር መንግስቲ ናይቱ ከባቢ ብምዕዳም ብጣዕሚ መምሃሪን ሃናፃይን ዝኾነ ፕሮግራም (ብድራማ፣ ብግጥሚ፣ ብሙዝቃ ወዘተ) የዳልዉ ነይሮም ።

በብዓመት ትምህርቶም ኣብኡ ወድኦም ናብ ካልእ ዓዲን ቤት ትምህርቲን ዝኸዱ ተምሃሮ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኮይኖም ናይ ሰላምታ መልእኽቲን ዝኾነ ህያባትን ይልእኩሞ ኣብቲ በዓል ተገልፁ ይውፈ ነይሩ ።

እምበእር ሽዑ ተምሃሮ ኮይንኩም ትዝክሩዎ ዝነበርኩም ቤት-ትምህርትኹም ሎሚ ዓቢኹም ምናልባት ከዓ ስራሕ ሕዝኩም ኣብ እተፈላለየ ደረጃ ዝበፃሕኩሙሉ ግዘ ዚያዳ ከምእትዝክሩዎ ከምእትሕግዙዎን ምንም ጥርጥር የብለይን።

ካልኦት ቅድም እልኩም ብቱ ቤት ትምህርቲ ዝሓለፍኩም ወለድናን ኣሕዋትናን ከምኡውን ፈተውቲ ልደታ ኩልካትኩም ንኣና ንዳሕረዎት ወለዶ ብምምካርን ብምትሕብባርን እዙ ቤት ትምህርቲ ንምጥንካር ዝለዓለ ግደ ከምእትፃወቱ እምነተይ ምሉእ እዩ።

ኣብዙ ዝሓለፈ መስከረም ዕረፍቲ ከይደ ከሎኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዙ ሓሳብ ዘካፈልኩዎም ዝተወሰኑ መንእሰያት ድሮ ካልኦት ብፆቶም ኣተሓባብሮም መዓረ 13 ኮምፒውተር ፣ 1 መባዘሒት ማሺን(photocopier) ከምኡውን 1 printer ገዝኦም ከወፊዩ ተዳሊዮም ኣለዉ። ኣብ መላእ እትዮጵያ ከዓ ኩሉ እእጃሙ ከውፊ ንምትሕብባር ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ። ንስኻትኩምውን ኣብ ዘሎኹም ሃሊኹም ብምትሕብባር እጃምኩም ክተወፊዩ ሓደራ እብል።

ምናልባት ብዛዕባ እዙ ምንቅስቃስ ንፁር ወይ ከዓ ተወሳኪ ሓበሬታ ዝደሊ እንተሃሊዩ ብዙ ዝስዕብ ኣድራሻን ስልክን ክረኽበኒ ይኽእል እዩ።

ኣባ ተስፋይ ዝግታ

ቁ.ስልኪ 0031 685340570

Viber, messenger, watsapp, imo እጥቀም እየ።

e-mail address: atezigta@gmail.com

Home address፡
Voorhaven 126
1135 BV Edam
Netherlands

ልደታና ንምጥንካ ኩልና ንረባረብ!

እግዚአብሔር ኣብ ዘዘለናዮ ይሓልወና እንገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ከዓ ይባርከልና።

ሓውኩም ኣባ ተስፋይ ዝግታ

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ የተሰጠ ሙሉ መግለጫ፡፡ (EBC)

 

Prime Minister Hailemariam’s Resignation from His Office

Americans Pray To End Abortion

%d bloggers like this: