Advertisements
IRROB.ORG

Home » Irob Related » Messages to Irobs

Messages to Irobs

“..ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዚኹም ብተስፋ ምእንቲ ኽትህብትሙስ እቲ ዝኣመንኩሙዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኲሉ ሓጎስን ሰላምን ይሃብኩም..( ሮሜ 15, 13 )

ኩልኻትኩም ዝፈልጠኩምን ዘይፈልጠኩምን ኣብ ቀረባን ርሑቅን ዘሎኹም ኣሓይተን ኣሕዋተይን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣብ ዘዘለኩሙዎ ካብዚ ንዓለምና ኣብ ስጋት ኣእትዩ ዝሎ ለበዳ ሕማም (Coronavirus) ግቡእ ጥንቃቀ እናገበርኩም ድሕንነትኩም ውሑስ ክኸውን ተስፋይን ፀሎተይን እዩ። ከምዝፍለጥ እዙ ዘሎናሉ እዋን ንተከተልቲ እምነት ክርስትና ኣርባዓ ፆም ተባህሉ ዝፅዋዕን ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ብፍሉይ ፀሎትን ፆምን ምህለላን ንስቓይን ሞትን ክርስቶስ ዝዝክሩሉን ትንሳኤኡ ንምብዓል ዝዳለዉሉ እዋን እዩ። ብፍላይ ናይ መወዳእታ ሰሙን ሰሙን ሕማማት ተባህሉ ዝፅዋዕን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነትና ዝተቐበሎ ስቓይን ሞትን ትንሳኤን እንዝከረሉን እነብዕለሉን ሰሙን እዩ።


እምበኣርከስ እዙ ሰሙን ሕማማት እቲ ሰብ ክሓስቦን ክግምቶን ብዘፀግም መልክዕ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ዝከኣለና ጥንቃቀ ብምግባር እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዝኣብሔር ኣምላክና ባዕሉ ብዘይሓሰብናዮ መልክዕ ንኣኡ ዝኸውን መድሓንት ከውርደልና ከምቲ ሓዋሪያ ጳውሎስ ንሮማዊያን ዝበሎ ብተስፋን ብእምነትን ፀንዕና ንልምኖ። ንሱ ከዓ ከምቲ ሓዋሪያት ብስቃይን ሞትን ክርስቶስ ተደናግፆምን ተደናብሮምን ናብ ጥርጣረን ክሕደትን ኣትዮም እንከለዉ ካብ ሞት ምስተንሰአ በብእዋኑ ብተኣምራት እናተገልጸሎም ኣጆኻትኩም ልብኩም ኣይሸበር እንሆኹ ኣነ እቲ ካብ ሞት ዝተንሰአ መድሓኒኩም እየ እናበለ ካብቲ ወሪሱዎም ዝነበረ ናይ ፍርሓት ፀልማት ሓራ ዘውጸኦም ንኣናውን ብእምነትን ብተስፋን ገጽና ናብኡ መልስናን እንተፀልና ካብዚ ብስነ ልቦናን ብኣካልን ኣስሩናን ፈላልዩናን ዘሎ ለበዳ ሕማም(Coronavirus) ብሓይሊ ሞቱን ትንሳኤኡን ሓራ ዘውፀአና ግዜ ነዊሕ ከምዘይኸውን እምነትና ፅኑዕ ክኸውን ይግባእ።

ካልእ ሓደራ ዝብለኩም ነግር እንተልዩ ኣብዚ ፅንኩር ግዜ ኣብ ቀረባ ይኩን ርሑቕ ኣብ ዘለና ሃልና ብዝከኣል መጠን ንደዋወል ንጠያየቅ ከመይ ኣለና ንበሃሃል።
ሰብ እናሞ ምናልባት ብዝረብሕን ብዘይረብሕን ዝተቀያየምና ሰባት እንተሃልና እግዝኣብሔር ናይ ሕይወት ትርጉም ክንርዳእ ዕድል ዝሃበና ግዜ ስለዝመስል ሓደራ ናብ ልብና ተመልስና ይቅረ ንበሃሃል።

ከምቲ ሐዚ ኣብ ፅንኩር እዋን ንበዓልትናን ንሕዝብናን ካብዙ ሕማም ንምክልካል ብሓደ ጠጠው እልና ዘለና ንቀፃላይውን ምንም እኳ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እንተሃለወና ንሱ ኣብ ጎኒ ገድፍና ንናይ ሓባርን ናይ ሕዝብናን ረብሓ ኩሉ ግዜ እድ ንእድ ተተሓሕዝና ብሓደ ጠጠው ክንብል ደጊም ሓደራ እብል።

ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ሓገዝ ዝገበርኩሙሉ ቤት ትምህርቲ ልደታ ማሪያም ዓሊተና ቁሩብ ንሓበሬታ ዝኣክል እቲ ከይዲ ስራሕ ይኩን ዕዳጋ ንብረት ብጣዕሚ ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ።

ዳርጋ እቲ ዝተሓስበ ስራሕ ይኩን ዝግዛእ ንብረት ተወድኡ ኣብ መወዳእታ ንላቦራቶሪ ዘድልዩ ኣቅሑትን ከሚካላትን ክግዝኡ ትልሚ ምስተትሓዘ እዚ ኩነታት ገጢሙ።
ሐዚ ምሉእ ሓሳብናን ተግባርናን ካብዚ ሕማም ምክልካልን ምድሓንን ስለዝኾንበር ምሉእ ፀብፃብ ናይ ስራሕ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቀፃላይ ሪፖርት ክገብረልኩም እየ።

ብዝተረፈ ሎሚ ዓመት ምንም እኳ ሕማማትን በዓል ትንሳኤ ክርስቶስ መድሓንናን ከም ካልእ ግዜ ተኣኻኽብና እናተማህለልናን እናዘመርናን ክነብዕሎ እንተዘይከኣልና ንሱ ጭንቅናን መከራናን ይርእዮ ኣሎሞ ኩነታት ብዘፍቅደልና መልክዕ ናብኡ ቀርብና ምሕረቱ ንለምን።

እቶም ግዳይ ናይዙ ሕማም ኮይኖም ብሞት ዝተፈለዩና ኣሓትናን ኣሕዋትናን እግዝኣብሔር ኣምላክና ተካፈልቲ ብርሃን ትንሳኤ ክርስቶስ ይግበሮም። እቶም ብሕማም ዝሳቀዩ ዘለዉ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምቶም። ካብዚ ሕማም ስብ ከድሕኑ ሕይወቶም ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ኣእትዮም ለይትን መዓልቲን ዝረባረቡ ዘለዉ ሓካይምን ከምኡውን ብተፈላለየ መንግዲታት ብገንዘብ ይኩን ብንዋያት ዝሕግዙ ዘለዉ ሰባት እግዚኣብሔር ባዕሉ ሓላውኦም ይኹን በረከቱን ፀጋኡን ከዓ የብዛሓሎም።

ንኣና ከዓ እቱ ብትንሳኤኡ ናይ ሞት ፅልማት ኣሸንፉ ናብ ብርሃን ዝሓለፈ ክርስቶስ ጎይታና ተካፈልቲ ብርሃነ ትንሳኤኡ ይግበረና፣ ካብዚ ወሪዱ ዘሎ መዓት ሓልዩ ከዓ ከም ቀደምና ንቡር ሕወትና እንመርሓሉ ግዜ የርእየና።

ሓውኩም ኣባ ተስፋይ ዝግታ

(Source: Tesfay Zigta Facebook)

Advertisements

%d bloggers like this: