IRROB.ORG

Home » News

Category Archives: News

ዛዕባ- 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ (TMMA)

DW International News Reports

Tigray TV news updates

Irob TV News Report

ከህወሓት ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ የተደረገ ቆይታ (TMMA)

DW International Tigrinya and Amharic News

Ethio 360: “ልዩ ዝግጅት” ቆይታ ከመምህር ዘመድኩን በቀለ ጋር Thursday July 30, 2020

Tigray TV latest news report

Tigray TV News

 

DW International – እይታ፣ ከአቶ ሴኩቱሬ ጌታቸው እና ዶክተር ሹሻይ ኣማረ፣ ሀምሌ 21/2012 ዓ.ም

Tigray TV news

 

Tigray TV latest news reports

Tigray TV news updates

EBC: gedebu weyeyet

Abbay Media Breaking News

ኢኣኣ – ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽን

ኢኣኣ – ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽን ሕጋዊ ሰውነትን ናይ ስራሕ ፍቓድን ካብዝርክብ እንሆ ትማሊ ሓምለ 16፣2012 ዓ.ም ሓደ ዓመት መልኡ።
ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽን ዝተመስረተሉ ድምፅ ህዝቢ ናይ ምዃን ዓላማኡ ናብ ተግባር ናይ ምልዋጥ ምንቅስቃሳት እኳ እንተገበረ ብዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ምክንያት ብዙሕ ነገር ብምስትብሃልን ብምርግጋዕን ክሰርሕ ከምዘለዎ ብምእማን ብመሰረት ዓመታዊ ትልሙ ክኸይድ አይከኣለን። መንግስታት ክልልን ፌደራልን ብዝነበሮም ፖለቲካዊ ዘይምቅዳው ስዕቡ ዝተፈጠሩ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ኩነታት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ኣኣኣ ርኡይ ተፅዕኖ ብምፍጣሩ፤ ኢኣኣ ዕላማታቱን እንታይነቱን ንዝተመስረተሉ ማሕበረሰብ ብምሉእነት ከፋልጥ ኣይከኣለን። ስለዝኾነ ድማ ኢኣኣ ዓመታዊ ትልሙ ከልሱ ብምርኣይ “ሕገመንግስቲ ይከበር” ብዝብል ቴማ ኣብ መላእ ከባቢታት ክልልና ዝካየድ ዝነበረ ካብ ጥቅምት ጀሚሩ ክሻብ ሕዳር ዝነበሩ ህዝባዊ ሰልፍታት ምስ ሓለፉ ኢኣኣ ሕዳር 3፣ 2012 ዓ.ም ኣብ ሆቴል “ኖርዘርን ስታር” መቐለ ንሚዲያታት ዕላዊ መግለፂ ብምሃብ ንመጀመሪያ ግዘ ዝተመስረተሉ ዓላማታት ናብ ህዝቢ ብሚዲያ ገልፁ፤ ብምቕፃል ኣብ ባይታ ምስ ህዝቢ ብምርኻብ ህዝባዊ መድረኻት ምድላው ዝተለመ እንትኾውን ኣብ ሞንጎ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ዝተኸበረ ፅንብል 11 ለካቲት መበል 45 ዓመት ስለዘርከበ ንኽልተ ወርሒ ተፀቢዩ ልክዕ በዓል 11 ሓደ ለካቲት ምስ ሓለፈ ምስ ተወለድቲ ኢሮብ ነበርቲ ከተማ መቐለ ናይ መጀመሪያ ህዝባዊ መድረኽ ኣሳልጡ፤ ብምቕፃል ኣብ ዓዲግራት ኣካይዱ። ድሕሪ ናይ ዓዲግራት መድረኽ ትልሚ ዝነበረ ናብ ወረዳ ኢሮብ እዩ ነይሩ። ብመሰረት ትልሚ ኢኣኣ እቲ ናይ ወረዳ ኢሮብ መድረኽ ክልተ ክፋል ነይሩዎ፦
➤ መጀመሪያ ምስ ካብኔ (ምስ ሓለፍቲ) እቲ ወረዳ መድረክ ዘተ ምግባር
➤ ካልኣይ ካብ ሕድሕድ ጣቢያ ምስ ተወፃፅኡ ተወከልት ዓበይት ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ምፍላጥን መድረክ ዘተ ምግባርን እዩ ነይሩ።
ይኹን እምበር፦
ኣብ ሃገርና መጋቢት 4፣2012 ዓ.ም ብዝተርኣየ ሕማም ኮሮና ስዕቡ ብደረጃ ሃገር ኮነ ክልል ዝወፁ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጃትን ባህሪ እቲ ሕማም ህዝባዊ ኣኼባታት ዝፈቐዱ ስለዘይነበሩ ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ኢኣኣ እቶም ናይ ህዝቢ መድረኻት ናብ ዘይተወሰነ ጊዘ ክመሓላለፍ ብምግባር ምስ መዳርግቱ ኣካላት(ምምሕዳር ወረዳ ኢሮብን ልምዓት ማሕበር ኢሮብን) ብምዃን ኣብ ደገ ኮነ ውሽጥ ዓዲ ዝነብር ኢሮበታይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ንህዝቢ ኢሮብ ካብ ሕማም ኮሮና ናይ ምክልካል ስራሓውቲ ንኽሕግዝን ንኽድግፍን ፃዊዕት ብምግባሩ ዳርጋ ኩሉ ኢሮበታይ ብዝመረፆ ውዳበን ውልቀን ዝኸኣሎ መጠን ብምሕጋዙ ሞራላዊ ግዴታኡ ተዋፅዩ እዩ፤ ሐዚ እውን ይቕፅለሉ ኣሎ።
ኢኣኣ ጎናጎኒ መኸተ ኮሮና መናእሰይ ኢሮብ ብናይ ባዕሎም ነፃ ድሌት ብዘይ ማንም ካልእ ቅስቀሳን ድፍኢትን ንሰሙን ምሉእ ዝዘከሩዎ “ዝኽረ ዕጡቓት ሰንበት” ዝተወሰነ ናይ ቲ-ሽርቲ ሓገዝ ገይሩ፤ እዙይ ድማ “ህዝቢ ኢሮብ ባህሉ፣ ማንነቱ፣ ታርኹን ቅርሱን ኣብ ምዕቃብን ምፍላጥን ዝገብሮ ፃዕሪ ምድጋፍ” ዝብል ዕላማ ኢኣኣ መሰረት ብምግባር እዩ።
እቲ ሓቂ እዙይ እናሃለወ፦
ገልኦም ብፍላጥ ገልኦም እኹል፣ ተመጣጣኒን እዋናዊን ሓብረታ ብዘይ ምርካቦም ሽም ኢኣኣ ኣብ ምፅላምን ምጥፋእን ይውዕሉ ከምዘለው ይፍለጥ። እዙይ ንምንታይ ኮነ? ሽም ኢኣኣ ንምፅላም ንምንታይ ተደለዩ? ንምንታይ ንዘይ ጠፍእ ኢኣኣ ንምጥፋእ ተሃቅኑ?
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሕቶታት ክምለሱ ዝኽእሉ ዝስዕቡ ሕቶታት ብምምላስ እዩ።
➤ ሓድነት ህዝቢ ብምጥንኻር ንሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ኢሮብ ዝሰርሕ ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ መን ንምንታይ ይፅላእ?
➤ ህዝቢን መሬትን ኢሮብ ከይምቀል፣ ህዝቢ ኢሮብ እቱ ክቡር መንነቱ ከይምንጠል ቆቃሕ ኮይኑ ለይትን ቀትርን ጂኦ-ፖለቲካዊ ሽርሕታት ኣብ ልዕሊ ዝከታተል ድርጅት ንምንታይ ሽም ናይ ምጥፋእ ዘመተ ይግበር?
ስለዙይ ሕድሕድና ነን ርእስና ሕቶታት ብሕቶታት ብምምላስ እቱ ዝተሓብአ ሓቂ ንረዳኣዮ።
ኮይኑ ግና፦
ሰኣን እኹል ሓብረታ ሽም ሲቪል ማሕበረሰብ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽን ዘፅልሙ ውልቀሰባት ብዝምልከት ሓላፊነት ክወስዱ ዘለዎም ኣባላትን ኣመራርሓን ኢኣኣ እዮም። ምክንያቱም ዕለማታትን እንታይነትን ኢኣኣ ናብ ኩሉ ክበፅሕን ክሰራጨውን ብግንባር ቀደም ክሰርሑ ዘለዎም ንሳቶም ስለዝኾኑ። ይኹን እምበር ምሕብሓብን ምጥንካርን ኢኣኣ ናይ ኩሉ ተወላዲን ፈታዊ ኢሮብን ጉዳይ እዩ።
ዘለናዮ ኩነታት ህዝቢ ኢሮብን ጂኦ-ፖሎትካ ቐርኒ ኣፍርቃ ንዝከታተልን ንዝዐዘብን ጥንካሬ ኢኣኣ ውሕስና ህዝቢ ኢሮብ እዩ።
በዚ አጋጣሚ ንኩሎም ተወለድቲን ፈተውቲን ኢሮብ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ፡
ዕላማታት፣ ተልኦኾን ራእይን ኢኣኣ ብዝግባእ ርእኹም ዝህልወኩም ሓሳባትን ሕቶታትን ብግልፅ ናብ ቅድሚት ብምውፃእ ብዝግባእ ንዛተየሉ፤ እዙይ ምስእንገብር ብ”እለን-በላ” ዝጠፍእ ሽም ኣይህሉን።
ናይ ህዝቢና ሓድነትን ኢሂን ሚህንን ዘየሕጉሶ ኢሮብ እንተሊዩ ተሓጋጊዝና ንምከር፤ ዋላ ሓደ ኢሮብ ንጎኒ ኣይንግደፍ። ህልውና ኢሮበታይ ኩሉ ግዘ ብሓደ እምበር ተነፃፅሉ ኣይኾውንን።
ንሕና ኢሮብ ብሓደ ወፍርና ኣብ ጦርነት ሜዳ ንዕወት፤ ብወፈራ ንተሓጋገዝ ንደጋገፍ እና፤ እቲ ዘሐዝን ግን ካብ ወፈራ መልስ ሓበራዊ ጠንካራ ውዳበታት (institutions) ናይ ምፍጣር ታርክ ብዙሕ የይብልናን። ስለዙይ እዙ ሓያልን በልሕን ህዝቢ ብፖሎትካዊ ርዕዮተ ዓለምን ግዘን ዘይተገደበ ዘመን ተሻጋሪ ሲቪላዊ ውዳበ ንኽንሃንፅ ንኢአአ ነጠናኽር።
መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውዳበታት ንትርከቡ ደቂ ኢሮብ፦
➤ ፖሎቲካዊ ውዳበታት ኩሉ ጊዘ ትሕቲ ህልውና ህዝብ ምዃኑ ፈልጥኹም ድሕነትን ሓድነትን ህዝቢ ኢሮብ ዝጎድእ ስራሕ ከይትሰርሑ ሓያል ጥንቃቄ ክትገብሩ ይግባእ
➤ ኣብ ሕድሕድ ዘለኹሙዎ ወዳበታት( ገዛኢ ኮነ ተወዳዳሪ) ጥቅሚ ናይ ዝወከልኩሙዎ ህዝቢ ክተኽብሩን ክትሕሉውን ይግባእ
➤ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽ ድማ ኢሮብ ብምዃንኩም ጥራሕ ዝግበአኩም መሰል ከይጠሓስኩም ድምፂኹም ኮይኑ ንመሰልኩምን ንፍትሕኩምን ይቃለስ
ኣብ መወዳእታ፦
ብሰሜን ብደቡብ፣ ብምዕራብ ብምራቕ ምስዝነብሩ ጎረባብቲ ህዝቢታት፤ ህዝብ ኢሮብ እቱ ልሙድን ስሙሪን ፍቕርን ሰላምን ብዝለዓለ መንገዲ ንኽቅፅልን ንኸጠናክርን ኢኣኣ እጃሙ ክዋፃእ እዩ።
ጠንካራ ሲቪላዊ ውዳበ ህዝቢ ኢሮብ ንማንም ህዝቢ ስግኣት ክኸውን ኣይኽእልን፤ ሕብረትናን ሓድነትናን ንህላዌና እዩ።

Irob Advocacy Association (IAA)

ኢሮብ ዋረ’ 27-10-2012 ኢ.ሎ

Tigray TV Latest News Updates

ETV Breaking-news

DW TV News Updates

 

CityNews: Oromos protesting and condemning terrorism in Ethiopia!

President Trump threatens Ethiopia to withhold aid over controversial Dam (EP)

Trump Mulls Withholding Aid to Ethiopia Over Controversial Dam

The massive Ethiopian dam is a flash point for tensions in Africa—and is now sowing confusion and discord within the U.S. government, with many officials concerned Washington is too much in Egypt’s corner.

የትግራይ ክልል ም/ር/መስተዳድር ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል መግለጫ ክፍል 2፣ ሀምሌ 12/2012 ዓ.ም

Ethiopian migrants in Yemen are being scapegoated over coronavirus, UN reports (Source: Independent)

Ethiopian migrants in Yemen are being scapegoated over coronavirus, UN reports

Some 14,500 people have been ‘hounded, rounded up and sent packing’, the migration agency says

Ethiopian migrants aiming to reach Saudi Arabia have been stigmatised as carriers of the virus

DW International አማርኛ ዜና ሰዓት 01:30 ፣ ሀምሌ 12/2012 ዓ.ም

DW International News Updates

መግለፂ ም/ር/ም/ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ፣ ሓምለ 11/2012 ዓ.ም

Oromos’ Demonstration in Washington, DC, USA, and London, UK (Source: ATV)

Rule of Violence in Ethiopia /07/18/2020] (Source: TMH)

Dimtsi Weyane Television News Updates

DW International ትግርኛ ዜና ሰዓት 12:30 ፣ ሓምለ 07/2012 ዓ.ም

DW International አማርኛ ዜና፣ ሀምለ 07/2012 ዓ.ም

WHO’s briefing on COVID-19

ATV: ህዝቢ ኦሮሞ፡ Down Down ኢሳይያስ፡ ክብሉ ጀሚሮም

DW International ትግርኛ ዜና – ሓምለ 03/2012 ዓ.ም

 

ርክብ ኣብይን ኢሳያስን ብዓይኒ ተጋደልቲ ህግሓኤን ህወ /07/10/2020 (TMH)

Egypt vs. Ethiopia over the Nile?

Will Egypt strike Ethiopia ? (about geopolitics) – Patrice d’Arras ( October 1, 2017)

ግብጻውያንም ተሯሯጡ ኢትዮጵያ እንዳትለማ፣
ይልቅስ እንድትለወጥ ወደ ጦርነት አውድማ፣

ገንዘባቸውን እያፈሰሱ በጎሳነት ጦርነት እንድትደማ፤
በእርስበርስ ፍጂትም ሀገሪቷ በሬሳ ብቻ እንድትገማ፣
ፍላጎታቸው ነው እንድትበታተን ኢትዮጵያ እማማ፣
ሕዝቦችዋን በማተራመስ አንዱ ካንዱ እንዳይስማማ
በዓለምም እንዳይኖራት የሠለጠነ ኃይልና ግርማ
እነሱ ምኞታቸው ሀገራቸው ከአባይ ውኃ እንዳትጠማ።

%d bloggers like this: