IRROB.ORG

Home » Irob Related » Irob Advocacy (IAA) » IAA Press Release

IAA Press Release

Tigrai Media House
rAugdusditit 2il6 lSafpgotcn sSt1:Ssmeo3rur4 ePeMSd ·

ዋኒኑ፡ ብነሓሰ 3፤ 2021 ብኢሮብ ኣኒና ዝቐረበና ክሲታት መልስ ምሃብ ይምልከት፤

ካብ ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን (ኢ.ኣ.ኣ.)

ብሄረሰብ ኢሮብ አብ ሰሜናዊ ምብራቅ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነብር፣ ዓርሱ ዝኸኣለ፤ ቋንቋን ባህልን መንነትን ዘሎዎ ህዝቢ ኮይኑ፤ ሐዚ ሐዚ ግና እዚ ብሄረሰብ ቋንቋኡን ባህሉን ካብ እዋን ናብ እዋን እንተሸርሸረ መፂኡ፤ ሎሚ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው ዝኣተወ መንእሰይ ወለዶ ተፈጢሩ፤ወራር፤ ኩናት፡ ሞትን፡ጥሜትን ስደትን ተወስኹዎ፣ ብግልፂ ህልውናኡ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓደጋ አትዩ ይርከብ፡፡
ኢ.ኣ.አ. ብሄረሰብ ኢሮብ ከም ብሄረሰብ መንነቱ ሓሊዩ ኽቕፅል ኣለዎ ዝብል ራእይ ሒዞም ብዝተልዓሉ ውሱናት መናእሰይ ምሁራን ኢሮብ አብ መቐለ ብ2010 ዝተመስረተ ሃገር ቦቀል ሲቪል ትካል ምዃኑ ይፍለጥ። ኢኣኣ ምእንቲ ህልውና ብሄረሰብ ኢሮብን ብጠቅላላ‘ውን ምእንት ድህንነትን ህልውናን ህዝብታት ትግራይ ንክረጋገጽ ምስ ዝቃለሱ ናይ ተጋሩ ውዳበታትን አብ ክሊ ናይ አድቮካሲ ሕጊ ኮይኑ ንምስራሕ ምንም ፀገም ከምዘይብሉን ይሰርሕ እውን ምህላዉ፣ ርእሰ-ምምሕዳርን ረብሓን ትግራይ ክኽበር ኣለዎ ኢሉ ከምዝእምንን ከምዝቃለስን፣ ኣብ ትግራይ ቅድሚ 9 ወርሒ ዝተኣወጀ ኲናት ኣትሪሩ ከምዝኩንን፤ ንዙይ መርእያ ዝከውን ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ብዘውፀኦም መግለፅታቱ መረገጺታቱ ቅሉዕ ገይሩ እዩ። https://www.advocacy.irobpeople.org/activi…/press-releases

ኢ.ኣ.ኣ. ኣብ ደገ ገና ሕጋዊ ሰውነት ዘይብሉ፡ አብ ዓዲ መሰረት ብምግባር ኣብ ውሽጥ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝሰርሕ ዘሎ፡ ናይ ስቪላዊ ትካል ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ዝሰርሖም ስራሓውት’ውን በቲ ዘሎ ናይ እንተርነትን ቴለፎንን ጸገም እንተዘይኮይኑ ብግልጺ እናፍለጠ ዝመጸ ናይ ስቪል ትካል እዩ።
ኢ.ኣ.ኣ. ሐዚ እውን አቱ ዝተመስረተሉ ሲቪላው አሰራርሓ ተኸቲሉ፣ ሓደ ሲቪል ትካል ክኽተሎ ዘለዎ አሰራርሓ ኣኽቢሩ፤ መሰረቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ገይሩ ዝቃለስ ዘሎ ትካል እዩ። አብዙይ ብደምቢ ክፍለጥ ዘሎዎ፤ ኢኣአ ናይ ሲቭል አድቮካሲ ትካል ምስ ሙዃኑ አብ ክሊ እቲ መትከላዊ ናይ አድቮካሲ አሰራርሓን ሕጊን ተኸትሉ እዩ ዝሰርሕ እምበር አብ ዝዝደለዮ ዓይነት አክትቪዝም (activism) ኮነ አብ ናይ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ድፊኡ ንከይሳተፍ እቲ ሕጊ ኣድቮካሲ ይግድቦ እዩ፡፡ https://ruminating.org/…/advocacy-versus-activism-what…/

እዝይ ከምዚ እናሃለወ፡ ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት አብ ሕዝብና ዘብጽሖ ዘሎ አበሳን ነቅ ዘይብል ቀውስን አብ ምቅናስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ዝሰርሖም ስራሓውት ምውካስ ይከኣል እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ውሽጥን አብ ደገ እውን እንተኾነ፤ ብናይ ዲያስፖራ ሳፖርት ጉሩፕ ኣብሉ እቲ ውግእ አብ ምኩናንን ፤ሳዕበናቱን ገበርቱን ንዓለም ኣብ ምቅላዕን ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲን፤ ሚዲያን ስራሓውት ሰርሑ እዩ ይሰርሕ እውን አሎ።

ብዛዕባ ኣቦመንብር ኢ.ኣ.ኣ. አይተ ስዩም ዝቕርብ ዘሎ ኪስን ጸለመን በዕሊ እንኩንኖ ኮይኑ አይተ ስዩም ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ አባል አይኮነን፤ ኣብ ድርጅትና ከም ኣቦመንበር ኮይኑ ዝሰርሐሉ ግዜ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ድርጅትናን አዋጅን ንህይወቱ ከይሰሰዐ ምስ ካልኦት ፈፃሚት ስራሕ ኮይኑ ህዝቢ ናይ ምድሓን ስራሕ ሰሪሑ እዩ። ደሓር ውን አብ ናይ ፖሊቲካዊ ጉዳይ እውን ዘይኾነስ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣገልጊሎትን ናይ ሕርሻን ብሮ እዩ ንዝተወሰነን ሓጺሪን ጊዜ ክሰርሕ ጸንሑ፡፡ እዙይ ከም ዘሎ ኾይኑ፤ አይተ ስዩም ብምክንያት ጻዕቅን በቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ጉጉይ ርዲኢትን ብምግንዛብ፡ ካብ ሓላፊነት ኢ.ኣ.ኣ ናይ ስራሕ መለቀቂ ሕቶ ቅድሚ ኣዋሪሕ አቕርቡ፤ ተቐባሊነት ረኽቡ እቲ ፕሮሰስ ተጀምሩ እዩ፡፡ ይኹንምበር ቅድሚ እቲ ናይ ኢኣአ ካውንስል ተአክቡ ሓዱሽ መራሒ መርጹ፤ ናይ ኦዲት ርፖርት ቀርቡ፤ ምርኽኻብ ስራሕ ቅድሚ ምፍጻሙ፤ አብ ትግራይ ናይ ሙሉእ መራኸቢ መንገድታትን ኩሉም ኣገልግሎት ተዓጽዮም፡ እት ካውንስል ኣድላይ ዝኾነ ለውጥ ንከሳልጥ ክሳብ ሕጂ እት ዘሎ ኩነታት ኣይፈቐደሉን። ፡፡ ሐዚ ውን እንተኾነ አብ መማረጽ ሓሳብ እናተመያይጥና ክምዘሎናን አብ ሓጽር ግዘ እውን ከምነፍልጠኩም ክንገልጽ ንፎቱ።

ስለዚ አብ አይተ ስዩም ኮነ አብ ካሎት ግዱሳት ኢሮበቶት ዝግበር ዘሎ፡ ብውዳበ ደረጃ ብመርሕነት ኢሮብ ኣኒና ዝተዋደደ ጊዜ ዘይሓለወን፡ ካብ ሓቂነት ዝረሓቐን ወፍሪ፡ ኾነ እልካ ኢኣአ ካብ ርእሲ ጀምርካ ንምውቃዕ ምዃኑ ክፍለጥ አሎዎ። እዚ ውፍሪ ምድኻምን ምጥፋእን ኢ.ኣ ኣ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ንሕዝቢ ኢሮብ ስለዝጎድእን ብሓፈሻ ውን ከም ትግራይ እንገብሮ ዘሎና ሓፈሻዊን፡ ኩለመዳያዊን ቃልስና ዘዳኽም ስለዝኾነ፡ ብህጹጽ ጠጠው ክብል አሎዎ ንብል።

ገንዝብ ብዝምልከት እውን ተመሳሳሊ መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ። ኢኣአ ካብ አባላቱ ብክፍሊት መልክዕ ይኩን፤ ንኮሮና ሓገዝ ካብ ሕ/ሰብ ኢሮብ ኣብ አካውንቱ ዝኣከቦ ገንዘብ ብዘይ አግባብ ዘጥፈአ ሓደ ቅርሺ የለን። አብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ተፈትሑ ኦዲት ምስዝግበር ኩሉ ንሕዝብና ዕላዊ ክግበር እዩ፡፡ ሐዚ ዝካይድ ዘሎ ናይ ተፈናቀልቲ ሓገዝ ምትእክካብ እውን ናብ ዓዲ ዝበፅሓሉ መገዲ ምስዝክፈት አብቲ ዕላማኡ ክውዕል እዩ። ስለዚ እንተኾነ ምሕጋዝ ንቡር እዩ፤ እንተዘየለ ዕንቅፋት ዘይምዃን ንብል፡፡
ኣብ መጨረሻ፤ ዝኸበርኩም ህዝብታት ትግራይ፤ ከምኡ እውን ፈትውት ትግራይ፤ ኢ.ኣ.ኣ ምሳካትኹም ኣብ ቃልስ ምርግጋጽ ህልውናን ድሕንነትን ሓዲነት ትግራይ ከምዘሎ ብምርዳእ፤ ኢ.ኣ.ኣ ዝምልከቱ ሕቶታት፤ ሓሳብ ኮነ ርእቶ ዘለኩም ንስራሕ ፈፃሚት ኮሚቴ ኢ.ኣ.ኣ. ወይ ከዓ ብስራሕ ፈፃሚት ሕጋዊ ውክልና ንዝተውሃቦም ናይ ኢ.ኣ.ኣ. ዲያስፖራ ድጋፍ ኮሚቴ ተውከልቲ ክትውክሱ ከምትኸእሉ ብትሕትና ነፍልጥ።

ብዛዕባ ኢ.ኣ.ኣ. ኮነ ስራሕቱ ዝርዝር ሓበረታ እንትደልዩ ከዓ ድሕረ-ገፅና ክትውከሱ እናዓደምና፤ ንውዳበ ኢሮብ ኣኒና እወን ንሕና ከም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ሓባራዊ ጉዳይ ክንሰርሕ ንኽእል እልና ንኣምን፤ እትገብሩዎ ዘለኹም ጊዜ ዘይጠልቦ ወፍሪ ምጥፋእን ምድኻምን ትካልና ኢ.ኣ.ኣ. ብሓፈሻ ቃልስ ህዝብታት ትግራይ ዘዳኽም፤ ሓዲነት ህዝብናን ህልውና ህዝብ ኢሮብ ዘብርስ እምበር ረብሓ ዘይቡሉ ውፍሪ ስለዝኾነ፤ ብህጹጽ ደው ንከትብሉ ነተሓሳስብ።

Website: https://www.advocacy.irobpeople.org/home
Twitter: https://twitter.com/IrobAdvocacy
Facebook: https://www.facebook.com/IrobAdvocacy

ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን (ኢ.ኣ.ኣ.)
ነሓስ 5፤ 2021

%d bloggers like this: