Advertisements
IRROB.ORG

Home » Irob Related » Irob Advocacy (IAA)

Irob Advocacy (IAA)

እዋናዊ መግለፂ ካብ ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን (ኢኣኣ)

ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን (ኢ.ኣ.ኣ) ካብ ዝምስረት ክሻብዛ ዕለት ካብ ደገን ውሽጢን ብዙሕ ፈተና እናገጠሞ ዝተጉዓዘን ዝጎዓዝን ዘሎ ሲቪል ማሕበር ኢዩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኲናት ካብ ዝእወጅ ንደሓር እቱ ብደገ ዝግበር ፀቅጢን ሽርሕን ከምዘሎ ኮይኑ፣ ካብውሽጢ ዝግበር ተቃውሞ፣ ኣንፃሩ ቅስቀሳን ስም ምጥፋእን ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ሶሺያል ሚዲያን ብውሽጣውሽጥን ብሰፊሑ ይቕፅል ስለዘሎ፣ ብፍላይ ኣብዙ ሐዚ እዋን ኢ.ኣ.ኣ ኣካል ብልፅግና ኢዩ፣ እቱ ኣቦ ወንበር ኢ.ኣ.ኣ ኣባል ናይ ብልፅግና ኢዩ ዝብል ዘመቻ ይደጋገም ስለዘሎ፤ እቶም ፈሊጦም ንኢ.ኣ.ኣ ንምድኻምን እልካውን ንምጥፋእ ዝሰርሑ ዘለዉ ከምዘለዉ ኮይኖም ፤ ንቶም በትክክል ኢኣኣ እንታይ ይሰርሕ ከምዘሎ በብእዋኑ መብረሂ ዘይሃብናዮም ወገናትና እቱ ትክክለኛ ስእሊ ኢኣኣ ንኽረኽቡ እቱ ኲናት ድሕሪ ምውላዕ፤ ትካልና ኢ.ኣ.ኣ ኣብ ምንታይ ኣተኲሩ ይሰርሕ ክምዝነበረን ዘሎን ግልፂ ምግባር የድሊ።
ኢ.ኣ.ኣ ከም ሐደ ሲቪል ትካል ካብ ምስረታኡ ክሻብ ሎሚ እቱ ናይ ሲቪል ትካልል ክኽተሎ ዘለዎ አሰራርሓን መርሕን ተኸቲሉ እቱ ኲናት ዘብጸሖ ከቢድ ሰብኣዊን ማተሪያላዊን ጉድኣት ብዝምልከት በብእዋኑ መግለፅታት አውፂኡ ኢዩ፣ ንዝርዝሩ https://www.advocacy.irobpeople.org/activiti…/press-releases ምርኣይ ይከኣል።

ኢ.ኣ.ኣ ኣብቱ ዕላማኡን ራእዩን ብግልፂ ተቐምጡ ከምዘሎ ዋና ዝተመስረተሉ ምክንያት ህልውናን ረብሓን ብሄረሰብ ኢሮብ ምሕላው ስለዝኾነ ቕድሚ ኹሉ ህልውና ህዝቢ ኢሮብ ሰሪዑ ኣብክሊ እዙይ እዩ ሰሪሑ/ይሰርሕ እውን ዘሎ። ኩላትና ከምእንፈልጦ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዝነብር ህዝብና ንልዕሊ 30 ዓመት ኣብቲሕቲ ‘ሴፍቲነት’ ሓገዝ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ምስ ምዃን እቱ ኲናት ምስተጀመረ ህዝቢ ኢሮብ ብህፁፅ ሓገዝ እንተዘይረኺቡ ኣብታ ወረዳ ዝነብር ህዝብና ቅድሚ ኩሉ ብጥሜት ዝውደኣሉ ኩነታት ኢዩ ተፈጥሩ። ስለዝኾነ ድማ ህልውና ህዝቢ ኢሮብ ምሕላው እቱ ዋና ዓላማይ ኢዩ ዝብል ዝኾነ አካል ህፁፅ ሓገዝ ንህዝብና ዝርከበሉ መንገዲ ምንዳይ ቅድሚ ኩሉ ቃልሲ ክስራዕ ዝግበኦ ዝኾነሉ ኩነታት ኢዩ ተፈጢሩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ጊዚያዊ ምምሕዳር ተመስሪቱ ምንቅስቃስ ምስ ጀመረ፡ ብዝተወሰነ ደረጃ ናይ ተለፎን አገልግሎት ምስተጀመረን ስራሕ ፈፃሚት ኮሚቴ ኢ.ኣ.ኣ ብተለኮንፈረንስ ብምርኻብ ፤ህይወት ህዝብና ንምድሓን ብተግባር ክውሰዱ ኣብ ዘለዎም ስጉምቲታት ተዛቲዮም፤ኩነታት ህዝብና ብምግምጋም፤ዋላ እት ኲናት ቅድሚ ምጅማሩ ውን ሴፍትነት ተቓርፁዎ ብጥሜት ንኽጥቃዕ ንዝተቓረበ ህዝብና ህፁፅ ናይ ምግብ ሓገዝ ዝረኽበሉን፤ እቱ ሓገዝ ናብቱ ወረዳ ዝበፅሓሉ መላ ንምፍጣር ውስኖም፤ ንዙ ስራሕ ድማ ኣቦወንበር ኢ.ኣ.ኣ ሓላፍነት ወሲዱ ንክንቀሳቐስ ተገይሩ።

ኣቦወንበር ኢ.ኣ.ኣ፤ ምስ ኣብ ጊዚያዊ ምምሕዳር ማሕበራዊ ጉዳይን ቅድመ-ምክልካል ሓደጋን ድሊውነትን ሓለፍቲ፡ ከምኡ እውን ናይ ኢትዮጵያ “የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮምሽን ኮሚሽነር” ብምርኻብ ቅድሚ ኸሉ ህዝብ ኢሮብ ሓገዝ ንክርከብ ገይሩ፣ እዙ ዝተረኽበ ሓገዝ ብቕልጡፍ ናብ ወረዳ ኢሮብ ንክበፅሕ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ አካል ክህሉ ናይ ግድን ስለዝነበረ ካብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ነፃ ዝኾነን፤ ኣብዙ እዋን ኲናት ዘይሻራዊ ኮይኑ ክስርሕ ዝኽእልን፤ መስዋእትነት ንምኽፋል ድልዊ ዝኾነን ወዲ ዓዲ ብምድላይ፤ ብሽማግለ ዓዲን መራሕቲ ሓይማኖትን እውን ተቐባልነት ረኺቡ ንክፀድቕ ተግይሩ፤ ብጊዜያዊ ምምሕድዳር ክልልን ዞባን ኣፍልጦ ረኺቡ፤ እቱ ዝተረኽበ አርዳታ እዚ ውፉይ ወዲ ዓዲ ብዘጣየሾም ናይ ወረዳ ካብኔን መራሕቲ ቁሸታትትን ኣብሉ ወረዳ ኢሮብ በፂሑ ንህዝቢ ክከፋፈል ተገይሩ።ዝተፈላለየ ሓገዝ ናብ ትግራይ ድሕሪ ምምፃእ ድማ፤ ወረዳ ኢሮብ ቅድሚ ኩሉ እቱ ዝግባእ ህፁፅ እርዳታ ክትረክብ ተገይሩ፣ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ኢሮብ ናይ ሰለስተ ወርሒ እርዳታ ንኹሉ ብዘማእኸለ መንገዲ ንኽባፃሕ ተኻእሉ እዩ።

በተወሳኺ፡ጊዜያዊ ፀገማት ኮነ ሕሉፍ ፀገማት ብሄረሰብ ኢሮብ ንዝምልከቶም ዓለም ለኸ ትካላትን ሚዲያን ኣብ ምፍላጥን ኣድላዪ ክትትል ኣብ ምግባር እውን ኢ.ኣ.ኣ ዕዉት ስራሓውቲ ሰሪሑ ኢዮ።

ናይ ወረዳ ኢሮብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብካቢነ ደረጃ ምስ ተመስረተ እውን፤ ኢ.ኣ.ኣ ከም ስቪላዊ ትካል ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት እናተናበበ ህዝብና ካብ ጥሜት ተዓንጊሉ ክነብር ኣብ ምግባር፣ ህዝብና ኣብ ምርግጋዕን፣ እቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ባዕዳዊ ሰራዊት ካብቱ ዘብፅሖ ጉድኣት ንላዕሊ ከየብፅሕ ኣብ ምክልኻል፣ እቶም ብባዕዳዊ ሰራዊት ፤ስድራ ምልሻ ብምባል ዝተፈላለየ ተፅዕኖ ዝግበረሎም ዝነበሩ ወገናት ችግር ብምቅላልን ብምፍታሕን፣ እቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ህዝብና ክምስክሮ ዝኽእል ስራሓውቲ ተሰሪሖም ኢዮም።

ስለዝኾነ ኢኣኣ ካብቱ ዓላማኡን ራእዩን ምንም ፈንተት ከይበለ እቱ ዝጀመሮ ሲቪላዊ ቃልሱ ሐዚውን ከምዝቕፅል፣እቱ ናይ ሲቭል ማሕበራትን ትካላትን አሰራርሓን ሕግን ብዝፈቅዶ መሰረት ንህዝብታት ትግራይ ድምፂ ኮይኑ ከምዝቕፅልን፤ ንዝኾነ ሓላፍነት ክውሰደሉ ዝግባእ ጉዳይ ከም ውዳበ ሓላፍነት ክምዝውስድን እናፍለጥና፣ ሐዚ ኣቦ ወንበር ኢ.ኣ.ኣ ነፅልካ ንምውቃዕ ዝግበር ሸርሒን ተንኮልን ብዝለዓለ ደረጃ ክምእንኩንኖ ንኹሉ ግልፂ ክንገብር ንፈቱ።

ብተወሳኺ ናይ ኢ.ኣ.ኣ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኣይተ ስዩም ዮሃንስ ንድሕነት ህዝቡ ህይወቱ እውን ኣብ ሓደጋ ኣእቲዮ ቤዛ ህዝቡ ዝሰርሐን ሓዚ ውን ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ናይ ማንም ፖለቲካ ውድብ ኣባል ዘይምዃኑን፣ ኣብ ልዕሊኡ ኮነ ኣብ ካልኦት ኣባላት ኢ.ኣ.ኣ ዝግበር ዘሎ ፀለመን ስም ምጥፋእን ብዝለዓለ ደረጃ ከምእንቃወሞን፤ ክሻብ መጨረሻ እውን ክምእንቃለሶን ንገልፅ።

አብ ከምዙይ ዓይነት ካብ ኢሮባዊነት ዝረሓቀ ፀይቂ አቶክሮም ይሰርሑ ንዘሎዉ ግለሰባት እውን ናብ ዉነኩም ተመለሱ ንብሎም። ኣብ መወዳእታ ንኢሮበቶት ብሓፈሻ እዙ ዝስዕብ ምሕፅንታን መተሓሳሰብን ክነሕልፍ ንፈቱ።
1. ኢ.ኣ.ኣ ሰብ ብዝደለዮ መንገዲ ተወዲቡ ምቅላስ መሰሉ ከምዝኾነ ብፅኑዕ ይኣምንን የኽብርን፣ እዙይ ከምዙይ እናሃለው እዙ ብሓደ ሓደ ወገናት ሕብረሰብና ዝረአ ዘሎ ምጥልላፍ፣ ስም ምጥፍፋእን ጠጠው ኢሉ ኩላትና ብዝመሰለና መንገዲ ምእንቲ ህዝብና ንክንቃልስ ክነተሓሳስብ ንፈቱ።

2. ኣብ ማሕበራዊ መራኺቢ፤ ኣብ ልዕሊ ግለሰባት ኣባላትና ኮነ ትካልና ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ውልቀሰባት ዝግበር ዘሎ ፀለመ፣ ናብ ህዝቢ እውን ወሪዱ ኣብ መንጎ ህዝብና ፅባሕ ብቐሊሉ ክንሕክሞ ዘይንኽል በሰላን ቅርሕንትን ክገድፍ ከምዝኽእል ፈልጥና እቱ ዝሓለፈ ይኣክል እልና ጠጠው ንኽብል ንምሕፀን።

3. ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውዳበ ፀገማት እንተርእና፤ እቱ ጌጋ እንብሎ ብቱ ዝፀንሐ ምዕቡል ባህልና መሰረት ሃናፂ ዝኾነ መፍተሒ መላታትና ተጠቕምና ክንፈትሖም ክንፅዕር ከምዘለና ክነተሓሳስብ ንፈቱ።

4. ኣቱም ዓበይቲ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፤ ምሁራን ኢሮብ፤ ስቪልን ስቪክን ትካላትን፣ ቁፅሩ ዘይነዓቕ መናእሰይና ባህሉን ናይ ኢሮባዊነት መንነቱን ረስዑ ግጉይ መንገዲ እናኸደ እናረአኹም ሱቕታን ማዕዶ ኮይንካ ምምልካትን ምትዕዛብን ገዲፍና፣ እቱ መንእሰይ ካብ ባህልን ልምድን ህዝቢ ኢሮብ ብዘፈንገጠ መንገዲ ክኸይድን ክትርእይዎ ከሎኹም ንቱ ዝጋገ ዘሎ ትጋገ ኣሎኻ ክንብሎን፣ እቱ ትክክለኛ ኢሮባዊ አፈታትሓ ፀገማት ክነርእዮምን፡ክንምህሮምን ክንመርሖምን ከምዝግበኣና ንምሕፀን/ነተሓሳስብ።

ስራሕ ፈፃሚት ኮሚቴ
ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን

ሓምለ 23 2013 ዓ.ም

May be an image of text

 

No photo description available.

 

Irob Advocacy Association/ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽን

Irob Map

 

መግለፂ ሓዘን ካብ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሴሽን (ኢ.ኣ.ኣ)

ሲቪል ማሕበረሰብ ኢ.ኣ.ኣ ኣብ ውሽጢ ሒደት ማዓልታት ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሰራዊት ኤርተራ ብጂምላ ዝተቀተሉ ንፁሃን ስቪል ዜጋታት ሞት ዜና ብምስማዑ ሓያል ሓዘንን ናይ ልቢ ስቢራት ይስመዖ።

ኣብ ከባቢታት ዓሊተና: ጋማ~ዳ`፣ ማጋዑማ: ኣዎ: ዳውሃን፣ እንዳሞሳ -ዓሳጋርዋ፣ ዓዶዓለት ዳጋ: ዳታሓራደ-ኪምቢሮ(ማሳታ) ፣ማድዓ-ዓሰፋት: ጋራቢኖ: ዓጋራለኮማ: ማካታን ኣበን ሓውሱ እስካብ ሀዚ ሓበሬታ ዘይተረኸበሎም ካልኦት ከባቢታት ኢሮብ ከይሓወሰ ልዕሊ 50 (ሓምሳ) ዝኾኑ ብኣብዘሓ መናእሰይን ሰገናትን ዝሪከብዎም ንፁሃን ስቪል ዜጋታት ብዘይምንም ምክንያት፤ ካብ ሰብኣዊነት ወፃኢ ብዝኾነ ፍፁም ጭካኔ ብዝተመልኦ ኣገባብ ብጥይት ህይወቶም ክስእኑ ተገይሩ ኣሎ::

እንካብ ሓደ ስድራ ክሳብ ኣርባዕተን ሓሙሽተን ኣባላት ዝተረሸኑሉ ንምግላፅ ይኹን ንምስማዕ ዝኸብድ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ሰብ ይፍፅም እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ተግባር ጭካኔን ግፍዒን ተፈፅሙ ኣሎ ።

ብምዃኑ ድማ ኢ.ኣ.ኣ እዚ ናይ ኢ-ሰብኣዊን ፍፁም ጭካኔን ተግባር ጃምላዊ ቅትለት ንፁሃን ስቪላት ብትረት እናኾነነ: ምኹናን ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ግዳያት ስድራቤታት ዝግበኦም ድጋፍን ፍትሒ ንኽረኽቡ ድርጅትና ብዝኽእሎ ኩሉ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ሓገዝ ከምዝገብር ክገልፅ ይፎቱ።

ኣብ መወዳእታ ድርጅትና- ኢ.ኣ.ኣ በቢከባብኦም ኣብ መንበሪ ገዛዊቶም ዕለታዊ መነባብረኦም እናመርሑ እናሃለዉ ብድንገት ብጂምላ ብሰራዊት ኤርተራ መተካእታ ዘይብሉ ክቡር ሂወቶም ንዝሳኣኑ ንፁሃን ሞት ዝተስመዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ንኩሎም ስድራ ግዳያትን ህዝቢ ኢሮብን ፅንዓት ይምነ::

ብዘይ ምንም ምክንያት ብግፍዒ ንዝተረሸኑ ሰማእታት ፈጣሪ መንግስት ሰማይ የዋርሶም!

ደግሙ ንኩሉኹም ስድራ ግዳያትን ቀረባ ኣሕዋትን ፅንዓትን ሓይልን ይሃብኩም ይብል!

ጥሪ 14፣ 2013 ዓ.ም

ሲቪል ማሕበረሰብ ኢኣኣ

 

Advertisements

%d bloggers like this: